Biavl kort fortalt

Dronning

 

Drone

 

Arbejderbi

 

Udvikling

 

Bierne udvikles fra æg, der bliver til larver, som forpupper sig. For udvilkingen af en dronning går der 16 dage fra ægget bliver lagt, til dronningen kryber ud af puppen.

For en arbejderbi går der 21 dage.

 

 

Dronningen

 

 

Dronningen er det eneste medlem af familien som kan lægge æg. Om sommeren kan hun lægge op til 3000 æg i døgnet. De vejer næsten dobbelt så meget som dronningen selv. Derfor må arbejderbierne hele tiden nusse dronningen. De fodre hende, de slikker hende. Man kan hele tiden se et hof af arbejderbier i kreds om dronningen.

Dronningen kan blive flere år gammel. Men hun kommer kun ud af bistadet lige efter hun er blevet voksen. Da flyver hun ud for at parre sig med op til 8 droner.

En dag vejret er godt, forlader hun stadet og flyver til en dronesamleplads, hvor parringen sker højt oppe i luften.

Dronningen kan også forlade stadet, når bifamilien sværmer.

 

Arbejderbierne

 

 

Arbejderbierne er hunner ligesom dronningen. Men deres æggestokke er ikke udviklet.

De har mange forskellige opgaver i livet.

De helt unge arbejderbier gør rent.

Så fodre de larverne.

Ca. 12 dage gamle sveder de voks og bygger tavler.

Ca. 18 dage gamle bliver de vagtbier

Tre uger gamle bliver bien trækbi. Sådan kaldes en bi, der flyver ud og henter nektar og pollen i blomsterne.

 

Dronerne

 

 

Dronerne er hanner.

Dronningen afgør hvornår der skal laves droner, så lægger hun ubefrugtede æg. Der er kun brug for droner om sommeren, når der ernye dronninger der skal parres.

Om efteråret bliver dronerne smidt ud af stadet af arbejderbierne. Droneslaget indebære direkte drab hvor arbejderbier slår dronerne ihjel.

 

Det er kun dronningen og arbejderbierne der overvintre.

Dronningens egenskaber

 

 

 

Arbejderbiernes egenskaber

egenskaber

 

 

 

Dronernes egenskaber

 

 

 

Ved de første eftersyn i bistadet er det vigtigt at se om der er gang i æglægningen, og ikke mindst hvordan udviklingen på de enkelte tavler går   -  et godt tegn på en velfungerende dronning er en systematisk æglægning  -  hvilket vil sige at alle celler er med æg  -  eller sagt på en anden måde en dronning som lægger sine æg spredt er mest sandsynlkigt en dronning på retur som bør skiftes.

 

Dronerne eneste funktion er at parre nye dronninger, og det er vigtig at begrænse deres tilstedeværes i stadet.

 

Dronerne kan begrænses ved at indsætte dronerammer, hvor man systematisk udskære en dronetavle hver uge, denne arbejdsgang er også med til at begrænse verroatrykket i stadet.

Rengøringsbier

 

 

Fordrebierne

 

 

Byggebierne

 

 

Vagtbierne

 

 

Trækbierne

 

 

Spejderbier

 

 

En bifamilie består normalt af en dronning, et stort antal arbejderbier (i størrelsesordenen 50.000 om sommeren) og nogle få hundrede droner.

Dronningen og arbejderbierne er hunner, mens dronerne er hanner. Der er normalt kun en dronning i en bifamilie. Hun lægger alle æggene, og hun er således moder til alle stadets bier. Arbejderbierne udfører næsten alt arbejdet i familien, mens dronernes eneste funktion er at parre sig med dronningerne.

Arbejderbiernes arbejdsopgaver afhænger af deres alder og bifamiliens behov.
Unge bier arbejder i stadet. Deres første opgave er at rense brugte yngelceller, så de kan genbruges. Efterhånden som bierne bliver ældre, vil de få nye arbejdsopgaver som f.eks. fodring af yngel, pasning af dronningen, bygning og reparation af voksceller og behandling af nektar til honning.
Inden de bliver trækbier, vil nogle af dem blive vagtbier, der forsvarer stadet - om nødvendigt ved at stikke, men bier stikker kun som selvforsvar.
De ældste arbejderbier er trækbier, og de flyver ud for at finde og hente de ting som familien behøver. Det
er nektar, pollen, vand og propolis. Nektar er biernes energikilde, hvorimod pollen er deres kilde til protein, der især er vigtig for yngelen og dronningen. En bifamilie bruger ca. 35 kg pollen om året.
Vand bruges dels til yngelen og dels i varmt vejr til fordampning, for at holde temperaturen i stadet nede.

De kendte sekskantede voksceller, bliver dels brugt til yngel og dels til opbevaring af honning og pollen.

Bifamilierne

 

Der er op til 60.000 bier i en bifamilie, bifamilien består af en dronning, nogle tusind hanbier (droner) og mange tusind arbejderbier

 

 

 

Bifamilien

 

                                                                                                                       Spring direkte til en af nedenstående emner

 

Side 1. Startside                                      Side 2. Biavl                                            Side 3. Bifamilierne                                               Side 4. Bistadet                                       Side 5. Bisværm

Side 6. bierne og blomsterne              Side 7. Honning                                      Side 8. Honning i mad                                           Side 9. Biernes sygdomme                 Side 10. Biforgiftninger 

Side 11. Undgå sygdomme                 Side 12. Anlæg en bigård                     Side 13. Udstyr og brug                                         Side 14. Årets gang                               Side 15. Viste du

Kend den sunde bifamilie


Yngelsygdomme, sygdomme hos de voksne bier og parasitter er hverdag i biavlen. Det kan være svært at huske og erkende alle disse sygdomme. Derfor er det vigtigt at kende den sunde bifamilies tegn, således at man ved, at bifamilien faktisk er sund og rask.

KEND DEN SUNDE BIFAMILIE

For at kunne genkende en syg bifamilie, er det vigtigt at kunne bedømme om en bifamilie er i god kondition, med sund yngel og sunde bier.

HVORDAN SER DEN SUNDE BIFAMILIE UD?

Stiller man en rutineret biavler spørgsmålet: „Hvordan ser en sund bifamilie ud?" viser det sig ofte, at de bliver et klart svar skyldig. Oftest er svaret: „Min erfaring siger mig, at bifamilien ser sund ud". Der ligger altså års erfaring til grund for vurderingen om familien er sund og rask. Vi har ridset nogle iagttagelser op, som enhver biavler bør indarbejde i sine rutiner, således at „sygdoms-alarmknappen" automatisk tændes.

DET FØRSTE SYN

Når låget og dækpladen tages af enhver bifamilie kommer der allerede flere synsindtryk frem.

Først og fremmest skal man fornemme, at bifamilien er samlet. Der skal være en samlet klynge: 1) Om foråret i kraft af en vinterklynge, og 2) senere på sæsonen når bierne er samlet om et egentligt yngelleje. Sidder bierne spredt, kan der være tale om forskellige sygdomme, parasitter eller dronningløshed. Sunde bier vil normalt også komme op til bærelisterne for at lukke af for varmetabet.

wpe1.jpg (54484 byte)
Figur 3. Sunde bier fylder tavlerne ud, og er samlet om ynglelejet.

LUGTEN

Lær lugten af en sund bifamilie at kende, da især et par af yngelsygdommene har en syrlig eller rådden lugt. Fornem den gode oplevelse det faktisk er, at lugte til familien. Lugten kan bedst beskrives som en varm, sødlig vokslugt. Er lugten anderledes, bør man være på vagt.

LYDEN

Der skal være en behagelig monoton brummen, som viser, at bifamilien er i harmoni. En „brusen op", signalerer disharmoni i bifamilien, som f.eks dronningløshed.

DEN SUNDE UDVIKLING

Enhver bifamilie skal udvikle sig i løbet af sæsonen. Den sunde bifamilie vil udvikle sig fra gang til gang, når man inspicerer den. Dog mindskes bifamilien naturligt ved indvintring. Ved forårsudviklingen bør bifamilien dække mindst 4-5 tavler og skal i løbet af april måned mindst fylde et magasin (= 10 rammer). I løbet af sæsonen skal familien komme op på 4-5 magasiner med bier og honning. Flere sygdomme kan være skyld i en hæmmet udvikling.

BISAMMENSÆTNINGEN

Det er vigtigt at bide mærke i, om sammensætningen af bier i bifamilien er den rigtige. Især om foråret kan man opleve, at der er et stort yngleleje i bifamilien, men forholdsvis få bier til at fodre og holde yngellejet varmt. Der kan mangle en generation af bier. Det kan enten skyldes at vinterbierne har en kortere levetid end normalt eller sygdomme.

FODERSTANDEN

Bifamilier må aldrig sulte. Derfor skal der i sæsonen altid være en foderbræmme af både pollen og honning omkring ynglelejet. I mange situationer, det være sig om foråret, men også midt i sæsonen, kan der opstå situationer, hvor ynglen mangler foder, hvorved en stress-situation skabes.

Hvis foderbræmmen ikke er tilstede, skal der fodres. Der bør altid være foder til rådighed; også når der tages honning fra.

DET SUNDE YNGELLEJE

Dronningen skal lægge sine æg i bunden af tavlens voksceller. Normalt startes æglægningen i tavlens midte og fortsætter derefter i cirkler ud mod tavlens yderkanter. Yngelfladerne skal helst være sammenhængende.

Larverne skal være buttede og perlemors-agtige i farven. Der kan godt være huller i det forseglede yngelleje. Dette vil normalt være yngel der er blevet renset ud af bierne, som følge af, at ynglen sandsynligvis ikke var levedygtig. I gamle dage gik man meget efter store yngelflader uden huller, men det hullede yngelleje kan være et tegn på biernes evne til at udrense død yngel. Et for hullet yngellejet kan dog også være tegn på indavl. I yngellejet skal der være en god sammenhæng mellem mængden af æg, åben yngel og forseglede celler.

Cellelågene er mere eller mindre lysebrune til mørkbrune, alt efter hvor mange gange der har været ynglet i tavlen. Lågene skal være regelmæssigt hvælvede. Især bør der ikke være enkeltforseglede celler tilbage, hvorfra ynglen ikke kryber, eller celler med halvt opbidte eller sammensunkne cellelåg. I sådan et tilfælde kan der være tale om ondartet bipest.

wpe45.jpg (48447 byte)
Figur 5. En samlet yngelflade med forseglet yngel med åben yngel ovenover, samt en „fedtbræmme".

wpeC.jpg (42726 byte)
Figur 6. Biernes yngelforsegling er en vigtig sygdomsindikator. Forseglingen skal være regelmæssigt hvælvet og sammenhængende.

wpe47.jpg (50139 byte)
Figur 7. Larverne skal være buttede og perlemors-agtige i farven.

DEN SUNDE BI

Den sunde voksne bi er behåret, varierende i farven fra gullig, grålig til brunlig. Ældre bier er ikke så behårede som nyudkrøbne bier. Bien skal være mat i farven og have blanke vinger. Kroppen må ikke være glat og sammentrukket.

wpe8.jpg (49488 byte)
Figur 4. Den sunde voksne bi er mat behåret.

ALARMKNAPPEN

Indarbejd ovenstående iagttagelser i rutinen, når en bifamilie gennemgås. Viser der sig situationer, hvor bifamilien ikke ser sund ud, bør man være opmærksom og prøve at gribe ind overfor sygdommen. Man kan søge råd ved at henvende sig til en rutineret biavler i lokalforeningen, kontakte konsulenterne i Danmarks Biavlerforening, som gerne telefonrådgiver, eller kontakte den lokale bisygdomsinspektør.